Przystępność badań rynku

Potrzeba prowadzenia badań marketingowych, w tym w szczególności badań rynku jest dla większości przedsiębiorców oczywista. Nie trzeba ich do tego przekonywać. Opinia publiczna również zdaje sobie sprawę z istnienia takich badań, przecież niejeden klient już się z nimi osobiście zetknął, występując w roli respondenta. Ale badania rynku mogą być przystępne nie tylko dla ankietowanego. Mogą być łatwe i przyjazne dla przedsiębiorcy i ankietera. Wystarczy odpowiednie podejście.

Najlepsze podejście

Występując w roli badanego wyraża się zgodę na udział w ankiecie, czy w wywiadzie i tym samym zgadza się udostępnić swój czas, swoją wiedzę i swoje opinie ankieterowi. Wymaga to wysiłku, ale tak naprawdę nieznacznego. W związku z tym, że w badaniu bierze udział liczna grupa (w zależności od tego, czy są to badania jakościowe czy ilościowe, czy jest to badanie lokalne, regionalne, ogólnopolskie, różne są te liczebności), jeden respondent nie jest zanadto obciążony. Inaczej sprawa wygląda w przypadku samego zlecającego wykonanie badania. Musi on podjąć ważne decyzje, od których zależy kształt projektu. Zdarza się, że już na samym początku popełnione zostają błędy, których stosunkowo łatwo uniknąć. Podstawowym jest lista kwestii, jakie chce się zbadać. To nie jest tak, że organizując badanie raz na dziesięć lat należy pytać klientów o wszystko. Absolutnie nie. Jak zatem uniknąć tego błędu? Organizując badania regularnie i to stosunkowo często, np. raz do roku. Ponadto należy ograniczyć listę problemów do tych naprawdę najistotniejszych. Tak, aby zlecając przeprowadzenie analizy agencji badawczej być pewnym, że powstanie krótki kwestionariusz, możliwy do przyjęcia przez klientów. Innym błędem jest wybranie najtańszej oferty zaproponowanej przez firmy badające rynek. Najtańsze nie oznacza najlepsze, o czym wielokrotnie przekonują się konsumenci. Należy zatem wziąć pod uwagę to, jak często zamierza się przeprowadzać badania i to, jakie kwestie mają zostać poruszone i na tej podstawie spróbować określić jaka oferta spełnia warunki najlepiej. Ostatnim problemem jest to, czy nie przeprowadzić takich badań siłami pracowników firmy. Obecnie dostępne są na rynku programy badawcze, które są tak intuicyjne i przyjazne dla użytkownika, że właściwie można nawet bez doświadczenia przystąpić do budowy kwestionariusza i realizacji badania CAWI (internetowe badanie), CAPI (tradycyjne, ale wspomagane komputerowo), czy CATI (telefoniczne).

Zakres badań

W zakres badania rynku, o czym wspomniano, wchodzi szeroki zasób kwestii tematycznych. Można zatem wykonać badania segmentacji rynku, struktury rynku, konkurencji na rynku, badania dla konkretnych branż, np. market research dla branży farmaceutycznej. W zakresie badania klienta można analizować wartość klienta, opinie o produktach, o marce, o promocji i reklamie. W ramach badania produktu można prognozować wielkość sprzedaży, analizować opakowania, nazwy, logotypy, reklamy, czy wyznaczać koszyk oczekiwanych produktów. A to tylko niewielki, przykładowy przegląd tego, co oferują badania rynku.